Kritériumvizsga idegenforgalmi B2 szint

Státusz: 
Nem akkreditált
Nyelv(ek): 

Angol, francia, német, olasz, spanyol

Jelentkezés a nyelvvizsgára: 

A vizsgára való jelentkezés feltétele a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben meghirdetett kritériumvizsga tárgy felvétele az adott félév kurzusfelvételi időszakának végéig. Az írásbeli vizsgaidőpontra a tárgy CooSpace színterében, a szóbelire pedig a Neptunban lehet jelentkezni.

Vizsgakoordinátor: 

A vizsga egynyelvű; szóbeli és írásbeli vizsgarészekből áll. A szóbeli vizsgára való jelentkezés feltétele az írásbeli vizsga legalább 40%-os teljesítése.

Szóbeli vizsga

A szóbeli vizsga részei

Mért készségek Feladattípus Időtartam
Folyamatos monológ, beszédértés Prezentáció 6+6 perc Összesen 22 perc
Szóbeli interakció Szakmai tárgyú beszélgetés 5 perc
Együttműködés, információcsere Szituáció 5 perc

A vizsga tanteremben, két vizsgázó között zajlik. Felkészülési idő: 22 perc.

1. Prezentáció

A vizsgázók előre elkészítik a maximum 6-8 dia terjedelmű PPT prezentációjukat, melyet a vizsga napjáig feltöltenek a kritériumvizsga CooSpace-színterében lévő feladateszközbe.

A vizsgán az első vizsgázó előadja a prezentációját, a második vizsgázó meghallgatja, majd a prezentáció után kérdéseket tesz fel annak tartalmával kapcsolatban, amelyekre az első vizsgázó röviden válaszol.

Ezt követően a második vizsgázó adja elő a prezentációját hasonló módon.

2. Szakmai tárgyú beszélgetés

A vizsgázók közösen megvitatnak egy röviden megfogalmazott állítást: kifejtik egyetértésüket vagy ellenvéleményüket, és személyes tapasztalataikat, illetve reagálnak egymás gondolataira.

3. Szituáció

A vizsgázók eljátszanak egy munkahelyi környezetben zajló szituációt megadott szempontok alapján.

A szóbeli vizsga értékelése

  Prezentáció Szakmai tárgyú beszélgetés Szituáció
Szakmai tartalom és eredményesség 5 pont 5 pont 5 pont
Szakmai szókincs és stílus 5 pont 5 pont 5 pont
Feladatmegoldás 5 pont 5 pont 5 pont
Kiejtés 5 pont (a három rész együtt)
Nyelvhelyesség 5 pont (a három rész együtt)
ÖSSZESEN 55 pont (a három rész együtt)

A szóbeli vizsgán való részvétel feltétele a PPT feltöltése a kritériumvizsga CooSpace-színterének megfelelő eszközébe a vizsga napjáig.

Írásbeli vizsga

Az írásbeli vizsga részei

Feladattípus Feladat leírása Időtartam
Szövegértés 1 230-250 szó terjedelmű szakmai tárgyú lyukas szöveg kiegészítése magadott szavakkal (10 kihagyott szó + 2 disztraktor) 20 perc Összesen 110 perc
Szövegértés 2 500-600 szó terjedelmű szakmai tárgyú szöveg értelmezése kérdésekre adott válaszokkal 90 perc
Írásprodukció 1 Megadott szempontok alapján 140-150 szó terjedelemben 1 üzleti email írása
Írásprodukció 2 Grafikon értelmezése és elemzése minimum 150 szóban

Az írásbeli vizsgán a vizsgázók az első 20 percben a Szövegértés 1 feladatot oldják meg szótárhasználat nélkül. A fennmaradó 90 percben a Szövegértés 2, Írásprodukció 1 és Írásprodukció 2 feladatokat oldják meg nyomtatott egynyelvű vagy kétnyelvű szótár használatával.

Az írásbeli vizsga értékelése

  Szövegértés 1 Szövegértés 2 Írásprodukció 1 Írásprodukció 2
Helyes válaszok alapján 10 pont 10 pont - -
Feladatmegoldás - - 4 pont 4 pont
Szakmai szókincs - - 4 pont 4 pont
Kohézió és stílus - - 3 pont 3 pont
Nyelvhelyesség - - 4 pont 4 pont
ÖSSZESEN 50 pont (a négy rész együtt)

A vizsga értékelése

A szóbeli vizsgarészre való jelentkezés feltétele az írásbeli vizsgarész legalább 40%-os teljesítése. Mindkét vizsgarész ismételhető ugyanabban a vizsgaidőszakban.

A teljes vizsga sikerességéhez a szóbeli és írásbeli vizsgarészek összpontszáma 60%-ának (63 pont) megszerzése szükséges azzal a feltétellel, hogy a két vizsgarész eredménye külön-külön is legalább 40% (szóbeli: 22 pont, írásbeli: 20 pont).

Sikertelen vizsga esetén a vizsgázó dönthet úgy, hogy a legalább 60%-os eredménnyel zárt vizsgarészt nem ismétli meg ugyanabban a vizsgaidőszakban. Ebben az esetben ezt az eredményt adjuk hozzá a megismételt vizsgarész eredményéhez. A vizsgarészek eredményei nem vihetők tovább későbbi vizsgaidőszakokra.

A szóbeli vizsgarész ismétlésekor a vizsgázó a már elkészített prezentációt a következő szóbeli vizsgaalkalmon újra előadhatja.

Bármelyik vizsgarész vagy a teljes vizsga sikertelensége esetén a vizsgázónak lehetősége van megtekinteni a vizsga részletes értékelését.

A vizsga százalékos eredményét a kritériumvizsga CooSpace-színterében tesszük közzé, a Neptun bejegyzés „Megfelelt” vagy „Nem megfelelt” lehet.

Témakörök

 1. A turizmus szerepe a nemzetgazdaságban
 2. Turizmusföldrajz
 3. Turisztikai régiók Magyarországon
 4. Turisztikai régiók a célnyelvi országokban
 5. Turisztikai erőforrások
 6. Fenntarthatóság a turizmusban
 7. Szálláshelyek
 8. Közlekedés
 9. Gasztronómia
 10. Marketingtrendek a turizmusban
 11. Digitalizáció a turizmusban
 12. A turisztikai vállalkozás

Útmutató a Prezentáció feladat teljesítéséhez

 • A kiválasztott témakör legyen könnyen beazonosítható, és már a prezentáció elején legyen egyértelmű, mely szakterülethez kapcsolódik.
 • A vizsgázó indokolja meg a témaválasztását gyakorlati példával, saját tapasztalataival.
 • A prezentáció gondolatmenete legyen logikusan felépített, és a vizsgázó térjen ki az adott témához kapcsolódó alapvető turisztikai jelenségekre, azok összefüggéseire és gyakorlatban való alkalmazására.
 • A vizsgázó használja és a ppt-ben jelenítse meg az adott szakterület szakkifejezéseit és kulcsszavait.
 • A ppt 6-8 diából álljon, tükrözze a prezentáció gondolatmenetét, legyen informatív, és a választott témához kapcsolódó releváns, valós információkat tartalmazzon. A témát támassza alá lényeges számadatokkal, szemléltesse diagramokkal, diánként legfeljebb 2 képi elemmel.
 • A diák szövegei legyenek vázlatszerűek, csak kulcsszavakat tartalmazzanak.
 • Az előadásmód legyen szabad, összefüggő beszéd. A vizsgázó ne olvassa fel a diákon szereplő szöveget, hanem fejtse ki a vázlatpontokat részletesen a megadott időkeret figyelembe vételével. A prezentáció felolvasását a bizottság nem fogadja el. Ez esetben a hallgatót a bizottság leállítja, és megkéri, hogy szabad előadásban mondja el a prezentáció tartalmát.

Jelentkezés a vizsgára

A vizsgára való jelentkezés feltétele a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben meghirdetett kritériumvizsga tárgy felvétele az adott félév kurzusfelvételi időszakának végéig. Az írásbeli vizsgaidőpontra a tárgy CooSpace színterében, a szóbelire pedig a Neptunban lehet jelentkezni.

A vizsgán való megjelenéskor személyazonosító okmány felmutatását kérjük.