Az SZTE Idegennyelvi Kommunikációs Intézet Tanulmányi Szabályzata

1. §
(1)
Az SZTE-re beiratkozott hallgató az SZTE-n fennálló jogviszonya időtartamán belül összesen heti 16 óra (16 x 45 perc) nyelvi kurzus ingyenes felvételére jogosult. A nyelvi kurzusok felvétele bármelyik aktív félévben, bármilyen óraszámban, bármilyen, az adott félévben meghirdetett nyelvi óra felvételével történhet. A nyelvi kurzusok ismételhetők.

(2) Felsőfokú szakképzésben a hallgató a fentiektől eltérően legfeljebb heti 8 óra, mesterképzésben – amennyiben a hallgató nem az SZTE-n teljesített alapképzéses oklevéllel rendelkezik – legfeljebb heti 6 óra nyelvi kurzus ingyenes felvételére jogosult.

2. § Mesterszakos képzésben, vagy további (párhuzamos) képzésben a hallgató (amennyiben újabb felvételi eljárást követően létesít további – párhuzamos – jogviszonyt) a még fel nem használt ingyenes óraszám erejéig jogosult nyelvi kurzus ingyenes felvételére.

3. § A doktorandusz hallgatók ingyenes nyelvi képzését az SZTE Doktori szabályzata tartalmazza. Eszerint az államilag támogatott képzésben részt vevő doktorandusz hallgatók 3 féléven keresztül heti 4 órás nyelvoktatásra jogosultak térítésmentesen. Ezen összesen (heti óraszámban számolva) 12 órás nyelvoktatás más bontásban is igénybe vehető. A nyelvórákkal kredit nem szerezhető.

4. §
(1)
A fentiek szerint meghatározott ingyenes nyelvi kurzusok óraszámán felül felvett nyelvi kurzusokért a hallgató (a tárgyfélévben) díjat köteles fizetni.

(2) Az eredendően (a fentiek szerint) ingyenes nyelvi kurzus költségét a hallgató (a tárgyfélévet követően) kizárólag az alábbi esetekben köteles megtéríteni:
a) amennyiben a hallgató a kurzust a kurzusfelvétel lezárását követően kérelme alapján leadja;
b) amennyiben a hallgató a kurzust nem teljesíti.

Az ilyen módon kifizetett kurzus az ingyenesen igénybe vehető nyelvi kurzusok számába nem számít bele.

5. §
(1)
Az intézet az idegen nyelvek oktatását az egyetemi naptár által meghatározott módon a szemeszterek első hetében kezdi meg. Ettől csak abban az esetben térünk el, ha az egyes órákon csak az érintett kar zárt hallgatói csoportjai vesznek részt (más karok hallgatói nem jelentkeztek az órára), és az illető kar vezetése is jelzi, hogy az oktatásra csak később tart igényt.

(2) A fentiek értelmében a feljelentkezett hallgatóknak az első héten személyesen meg kell jelenniük a nyelvi órán. Ez azért is fontos, hogy a tanár pontosan felmérhesse a részt vevő hallgatók nyelvi szintjét és a nyelvi szükségleteket, és ennek megfelelően elvégezhesse a tantárgy finomhangolását.

(3) A tantárgykód végén a és b betűvel jelzett órák összetartoznak, heti 2x2 órás képzést jelentenek. Ha a tanár beleegyezik, fel lehet venni ezeknek az óráknak csak az egyik részét is, azzal a feltétellel, hogy a hallgató a kimaradó órák anyagát egyénileg pótolja, és vállalja, hogy a számonkérés a kurzus teljes anyaga alapján történik.

(4) A kurzusok leadására kizárólag a Neptun Tanulmányi Rendszerben, az "XN" kódok lezárásáig van lehetőség.

6. § Az órákra feliratkozott hallgatók számára az óralátogatás kötelező. A hallgatók az órák 15%-áról maradhatnak távol igazolatlanul, igazoltan is csak az órák 20 %-áról, és kötelesek pótolni az időközben a csoport által feldolgozott tananyagot. 20% feletti hiányzás esetén a félévet nem lehet elfogadni.

7. §
(1)
A félév során a tanár által kijelölt két dolgozat megírása kötelező, melyeken a hallgatónak kötelessége megjelenni. Amennyiben egészségügyi okból, igazoltan marad távol a dolgozatírásról, a tanárral egyeztetnie kell a dolgozat pótlásáról. Nem fogadható el a félév, ha a hallgató nem adott számot a tudásáról mindkét dolgozat megírása során, valamint ha két elégtelen dolgozatot írt. A dolgozatírás idejét a tanár egyezteti a hallgatókkal, de arra általában a félév 6. és 13. hetében kerül sor. Ha erre szükség van, a dolgozatok pótlásának és a félévi jegy javításának a szorgalmi időszakon belül kell megtörténnie. A dolgozatokat a tanár a szemeszter végéig megőrzi, azok nem adhatók ki a hallgatóknak, de a dolgozatok megtekintésére a hallgatóknak joguk van.

(2) A félévi osztályzatot a tanár a két megírt (nem elégtelen) dolgozat eredménye, a beadott házi feladatok és a hallgató órai munkája alapján állapítja meg.

(3) A kurzus jellegétől függően a tanár eltérhet a kurzus teljesítésének ezen feltételeitől, de ezt a félév elején közölnie kell a hallgatókkal, valamint a CooSpace kurzusszíntér követelmények részében is fel kell tüntetnie.

8. § A dolgozatok eredményei, illetve a félévi osztályzat csak személyesen a feljelentkezett hallgatóknak szolgáltathatók ki.

Figyelmeztetés

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kurzuskönyvek másoltatása illegális, kérjük, használjanak eredeti tananyagot. Amennyiben a tanár a saját maga által összeállított tananyagot használja, annak másolása természetesen engedélyezett.